fbpx
Łączy nas przyszłość!
Lewica

Przedstawiliśmy w Sejmie kalendarium wyborcze - plan Lewicy jak legalnie i zgodnie z Konstytucją przenieść wybory. 4 października to ostatnia możliwa data wyborów. Wszystko zgodnie z konstytucją. Inni mówią, że trzeba "przełożyć wybory", ale nikt nie mówi o tym, w jaki sposób to zrobić. Lewica mówi wszystko od A do Z. 

Plan Lewicy – Kalendarium Wyborcze: 

8 maja 2020 r. Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.

7 czerwca 2020 r. Koniec stanu klęski żywiołowej.

5 września 2020 r. Koniec okresu 90 dni, w czasie którego nie można przeprowadzić wyborów.

19 września 2020 r. Ogłoszenie daty wyborów, w których wezmą udział zarejestrowani już kandydaci, ustalenie nowego kalendarza wyborczego, dla czynności, które nie zostały wykonane. 

Krzysztof Gawkowski podczas konferencji powiedział: 

Proste i konstytucyjne rozwiązanie oraz szansa na to, że wybory odbędą się w bezpiecznym terminie - to stan klęski żywiołowej. Złożyliśmy wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie w Polsce stanu klęski żywiołowej; przedłożyliśmy parlamentowi uchwałę, aby wezwał premiera do wprowadzenia tego stanu; będziemy konsekwentni i złożymy wniosek o poszerzenie porządku obrad Sejmu o ten właśnie punkt. 

Wyborcza gra jaką toczy PiS jest nie do końca uczciwa, ponieważ w wielu miejscach polityczki i politycy PiS-u mówią o wyborach, ale nie chcą na ten temat rozmawiać w Sejmie. Jeżeli ma się odwagę językami pleść o wyborach w mediach, to także należy mieć odwagę rozmawiać o nich w parlamencie. Dzisiaj złożymy wniosek o przedstawienie przez premiera informacji o stanie przygotowań do wyborów. Wczoraj i dzisiaj słyszymy z ust przedstawicieli OBWE oraz od przedstawiciela PKW, że zbliżające się wybory prezydenckie mogą być niedemokratyczne, ale PiS zamiast czerpać z tych uwag - zgłaszanych ze wszystkich stron sceny politycznej oraz od ważnych instytucji zajmujących się procesem wyborczym - wszystkie je wyrzuca do kosza, ponieważ liczy się tylko jeden cel – Andrzej Duda prezydentem.  

Andrzej Duda powinien mieć te same szanse startu, jak każdy inny kandydat, ale w wyborach, które będą dawały poczucie bezpieczeństwa, ale dzisiaj karty wyborcze mogą być chore i przenosić koronawirusa. Nie ma na to naszej zgody! Jeżeli PiS będzie chciało za wszelką cenę przeprowadzić te wybory, to my stawiamy odważną tezę – każdy kto przyłoży rękę do nieuczciwych wyborów, zostanie w przyszłości rozliczony. Każdy prokurator, który umarza śledztwo, które mogłoby sprawdzić proces przygotowań do wyborów, w przyszłości poniesie cenę za bycie na skinienie palca PiS-u.  

Lewica ma rozsądny plan, apelujemy do innych sił politycznych, aby były z nami. Brońmy demokracji, a wybory niech będą świętem demokracji a nie świętem zmarłych.  

Anna-Maria Żukowska podczas konferencji powiedziała:

Pierwszym punktem w planie Lewicy jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Jest to stwierdzenie faktu, który już istnieje, którego istnienia stara się nie dostrzegać PiS. Jeżeli na ulicach ludzie chodzą w maskach i rękawiczkach, nie można normalnie pracować, a dzieci nie chodzą do szkoły, to mamy z nim do czynienia i domagamy się jego zarządzenia! 

Lewica jest odpowiedzialną formacją polityczną i oprócz tego, że zgadzamy się z siłami opozycyjnymi, co do tego, że należy wprowadzić stan klęski żywiołowej na 30 dni, to proponujemy plan, który wskaże dalsze kroki działania. 

Nie zmieniając Konstytucji ani z PiS-em, ani z panem Jarosławem Gowinem, proponujemy proste rozwiązania. Nasza propozycja to zmiana ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz analogicznie innych stanów nadzwyczajnych. To jest luka prawna, którą Lewica zasypuje. 

Propozycja ta przewiduje, że po stanie klęski żywiołowej i po 90 dniach od jego zakończenia, chcemy, żeby do 14 dni od zakończenia okresu 90 dni, mógł być zarządzony nowy termin wyborów - tych wyborów, które już w tej chwili trwają. Stoimy na stanowisku, że wszystkie czynności wyborcze dokonane do tej pory, pozostają w mocy! Nowy termin oznacza, że w ciągu 91 do 120 dni od zakończenia stanu klęski żywiołowej, mają odbyć się wybory prezydenckie. 

Zostają kandydaci, zostają komitety wyborcze oraz wszystkie czynności, takie jak zebrane podpisy - pozostają w mocy prawnej. Nasza propozycja jest prosta i logiczna. Jest to krótka ustawa i będziemy postulowali, aby dodać ją do porządku obrad Sejmu. 

Maciej Konieczny podczas konferencji powiedział: 

Dla wszystkich, włącznie z rządzącymi zbliżające się wybory nie będą ani bezpieczne, ani wiarygodne. A wybory, których nie poprzedza normalna kampania, nie będą do końca demokratyczne. Znajdujemy się w stanie kryzysu państwa, wskutek niezrozumiałego oporu władzy, która nie chce skorzystać z możliwości, które w polskim prawie istnieją, a jest nią wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. To nie czas na kombinacje alpejskie, to czas na pomaganie Polakom. Rząd zajmuje się wszystkim innym, a pozostawił samym sobie bezrobotnych i tych, którzy zaraz stracą pracę. Zasiłki dla bezrobotnych są skandalicznie niskie i wynoszą 500 zł, a otrzymuje je 15% tych, którzy są bez pracy. Jeżeli tego nie naprawimy zanim ten kryzys bezrobocia uderzy, a przecież uderzy, to setki tysięcy rodzin zostanie bez środków do życia. To będą nie tylko osobiste klęski poszczególnych osób, ale zagrożenie pogrążenia się w recesji na stałe

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji powiedział: 

Pan Premier Donald Tusk, wczoraj poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu i że będzie nawoływał do bojkotu tego głosowania. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale zainteresowała mnie motywacja Pana Tuska. Zwrócił uwagę na 3 rzeczy: po pierwsze stan zdrowia Polaków, to jest oczywiste, po drugie łamanie Konstytucji i przepisów, to również jest oczywiste, ale ciekawym elementem, jest trzeci element, do którego chciałem się odnieść. Pan Donald Tusk, powołał się na Władysława Bartoszewskiego i powiedział: „Jak nie wiesz, jak się zachować, to zachowuj się przyzwoicie”. 

Panie Premierze, mówię do Pana Premiera Donalda Tuska, czy to znaczy, że ludzie, którzy będą głosowali na Pana Kosiniaka-Kamysza, w tym syn Pana Władysława Bartoszewskiego, ludzie którzy będą głosowali na Pana Hołownię, ludzie, którzy będą głosowali na Pana Biedronia, są nieprzyzwoici? 

Jak Pan śmie obrażać ludzi? Jak można powiedzieć, że jeśli ktoś pójdzie do głosowania albo weźmie udział w tym głosowaniu jest nieprzyzwoity. Niech Pan to powie synowi Pana Bartoszewskiego, niech Pan mu powie: jest Pan nieprzyzwoity, bo ma Pan inne zdanie niż ja! 

 

projekt

USTAWA
z dnia …. 2020 r. 
o zmianie ustawy o stanie klęski żywiołowej

Art. 1. W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, zasady działania organów władzy publicznej, zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej, a także skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla zgłaszania kandydatów, prowadzenia kampanii wyborczej oraz przeprowadzania wyborów.”;

2) w art. 3 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) wyborach – rozumie się przez to wybory do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wybory do rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.”; 

3) po art. 19 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a.Skutki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla zgłaszania kandydatów, prowadzenia kampanii wyborczej oraz przeprowadzania wyborów

Art. 19a. Jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony przed datą zarządzenia wyborów a dopuszczalna data zarządzenia wyborów przypada w czasie stanu klęski żywiołowej, wybory zarządza się w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia. 

Art. 19b. 1. Jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony po dacie zarządzenia wyborów, a data wyborów przypada w czasie stanu klęski żywiołowej lub w ciągu 90 dni od dnia jego zakończenia, datę wyborów wyznacza się ponownie, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stanu klęski żywiołowej, na dzień wolny od pracy przypadający między 91 a 120 dniem od dnia zakończenia stanu klęski żywiołowej. 2. Wyznaczając ponownie datę wyborów, określa się ponownie, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w przepisach prawa  (kalendarz wyborczy), z zastrzeżeniem ust. 3-4.3. Wszystkie podjęte przed dniem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej czynności wyborcze oraz ich skutki prawne utrzymuje się w mocy.4. Terminy wykonania czynności wyborczych, które zostały określone w przepisach prawa i przypadają w stanie klęski żywiołowej, ulegają przesunięciu do dnia ich ponownego określenia w kalendarzu wyborczym, o którym mowa w ust. 2, jeśli zdarzeniem, od którego one biegną, jest data wyborów. 

Art. 19c. 1. Stan klęski żywiołowej nie przerywa kampanii wyborczej, nie wpływa na byt prawny ani uprawnienia i obowiązki komitetów wyborczych oraz kandydatów.2. W przypadku, o którym mowa w art.

19b ust. 1, określone w przepisach Kodeksu wyborczego limity wydatków dla komitetów wyborczych, w stosunku do których przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej przyjęto zawiadomienie o ich utworzeniu, ulegają zwiększeniu proporcjonalnie do okresu, o który przedłużona została kampania wyborcza.
Art. 19d. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywających się na obszarach, na których nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia. 


Uzasadnienie


1. Cel i potrzeba wydania ustawy

W świetle art. 228 Konstytucji reżim prawny stanów nadzwyczajnych składa się z następujących regulacji: zasad działania organów władzy publicznej w stanie nadzwyczajnym, zakresu, w jakim mogą zostać w nim ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela, określenia podstaw, zakresu i trybu wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, wskazania sposobu podejmowania działań w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, a także – konsekwencji wyłączenia wskutek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego możliwości przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, wyborów do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Kwestie te powinny zostać uregulowane w ustawie, ponieważ nie są one wyczerpująco normowane w przepisach Konstytucji, a jednocześnie dotyczą spraw o zasadniczym charakterze w państwie. W obowiązującym stanie prawnym w ustawie o stanie klęski żywiołowej oraz w ustawie o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela uregulowane wszystkie zagadnienia składające się na reżim prawny stanu klęski żywiołowej z wyjątkiem konsekwencji zakazu przewidzianego w art. 228 ust. 7 Konstytucji. W założeniu projektowana ustawa ma wypełnić tę lukę. 

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana

W obowiązującym stanie prawnym ani przepisy ustawy o stanie klęski żywiołowej, ani ustawy – Kodeks wyborczy nie przewidują żadnych unormowań dotyczących sytuacji, w której wprowadzenie stanu klęski żywiołowej wywołałoby skutek przewidziany w art. 228 ust. 7 Konstytucji, czyli wyłączyłoby możliwość przeprowadzenia wyborów do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Rzeczypospolitej. W szczególności z obowiązujących przepisów nie sposób za pomocą prawidłowo stosowanych metod wykładni przyjętych w polskiej kulturze prawnej wyprowadzić konsekwencji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla czynności wyborczych podjętych przed tym zdarzeniem i w czasie trwania tego stanu, utworzonych już komitetów wyborczych, kandydatów, a także – ustalić zasad i trybu wyznaczania daty wyborów po zakończeniu stanu klęski żywiołowej. 

3. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Projektowana ustawa przewiduje, że jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony przed datą zarządzenia wyborów a dopuszczalna data zarządzenia wyborów przypada w czasie stanu klęski żywiołowej, wybory zarządza się w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia.

Projekt zakłada, że jeśli stan klęski żywiołowej został wprowadzony po dacie zarządzenia wyborów, a data wyborów przypada w czasie stanu klęski żywiołowej lub w ciągu 90 dni od dnia jego zakończenia, datę wyborów wyznacza się ponownie. Wszystkie podjęte przed dniem wprowadzenia stanu klęski żywiołowej czynności wyborcze oraz ich skutki prawne utrzymuje się jednak w mocy. Stan klęski żywiołowej nie przerywa kampanii wyborczej, nie wpływa na byt prawny ani uprawnienia i obowiązki komitetów wyborczych oraz kandydatów. Oznacza to, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w czasie kampanii wyborczej przedłuża ją, a wybory z udziałem tych samych komitetów wyborczych i kandydatów są jedynie odsunięte w czasie. Taka regulacja znajduje dwojaką motywację. Z jednej strony służy ona ochronie praw nabytych. Należy bowiem przyjąć, że po stronie komitetów wyborczych i kandydatów z chwilą dokonania stosownych czynności wyborczych  powstaje prawo podmiotowe do udziału w wyborach do określonego organu władz publicznych w danym układzie podmiotowym. Z drugiej strony rozwiązanie to odpowiada przyczynom wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, które odwołując się do katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej, nie wykazują związku z wewnętrzną i zewnętrzną sytuacją polityczną, a w konsekwencji – nie uzasadniają ponowienia od początku procesu wyborczego. 

Projektowana ustawa przewiduje, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej może w istotnym stopniu przedłużyć kampanię wyborczą. Z tego powodu określone w przepisach Kodeksu wyborczego limity wydatków dla komitetów wyborczych, w stosunku do których przed wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej przyjęto zawiadomienie o ich utworzeniu, ulegają zwiększeniu proporcjonalnie do okresu, o który przedłużona została kampania wyborcza.

Projekt przewiduje krótkie vacatio legis. Spełnia ono jednak określony w art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych warunek uzasadnionego przypadku. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że projektowana ustawa mogłaby znaleźć zastosowanie do bieżącego stanu rzeczy, a – co należy podkreślić – obecnie brak jakichkolwiek regulacji dotyczących konsekwencji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej dla procesu wyborczego. 

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
Projektowana ustawa wypełnia istotną lukę prawną w reżimie stanu klęski żywiołowej. Luka obejmuje regulacje kluczowe dla zapewnienia prawidłowości procesu wyborczego. W ten sposób projektowana ustawa wzmocni poczucie społecznego zaufania do wyborów i organów władzy publicznej odpowiadających za ich przeprowadzenie, a także poczucie pewności sytuacji prawnej po stronie uczestników wyborów i kampanii wyborczej: komitetów wyborczych, kandydatów, piastunów organów wyborczych oraz wyborców. 
Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje zwiększenia wydatków po stronie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Będzie ono także obojętne z punktu widzenia gospodarki i rynku pracy. Zmiany przewidziane przez projektowaną ustawę mają jedynie wpływ na uprawnienia i obowiązki po stronie uczestników wyborów i kampanii wyborczej: komitetów wyborczych, kandydatów, wyborców oraz organów władzy publicznej odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów. 

5. Źródła finansowania

Wykonywanie zadań i kompetencji przewidzianych w projektowanej ustawie zostanie sfinansowane z budżetu państwa w ramach części budżetowych, które obejmują wykonywanie zadań z zakresu organizacji wyborów i referendów. 

6. Założenia podstawowych aktów wykonawczych 

Projekt nie przewiduje upoważnień do wydania rozporządzeń. 

7. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem
2023